Liên hệ trực tiếp:

Trường Phổ thông DTNT THCS Quỳ Hợp

nan-quyhop-phothongdtntthcsquyhop@edu.viettel.vn